Terms and conditions

A. Teken-/schilderlessen en workshops

1. Voor kinderen van 4 – 18 jaar

 • De lessen vinden aan huis na schooltijd plaats.
 • Zij worden gegeven in blokken van 10 lessen, plus een (gratis) inhaal-les wegens ziekte van het kind.
 • De duur van een les is anderhalf uur.
 • Het aantal deelnemers per les is maximaal 6.
 • Kinderen kunnen ook tijdens een blok instromen.
 • In de schoolvakanties zijn er geen lessen.
 • Kinderen kunnen 1 keer een (betaalde) proefles bijwonen om te zien of ze het leuk vinden.
 • Aanmelding van een kind vindt door de ouder plaats per mail.
 • Prijs: zie aanbod.
 • Betaling dient uiterlijk voor aanvang van de les(-sen) plaats te vinden.
 • Blijft betaling achterwege dan kan deelname aan de lessen na 1 aanmaning worden opgeschort en na 2 aanmaningen beëindigd. Daarvan wordt per mail mededeling gedaan.
 • Wordt een les door Louise Schoon geannuleerd dan wordt het lesgeld terugbetaald, bij meerdere lessen naar evenredigheid.

 

1b. Voor volwassenen aan huis

 • Duur: 3 uur
 • Aantal deelnemers: max. 4
 • Aanpak: modulaire methode Louise Schoon *)
 • Onderwerp: van Louise Schoon
 • Prijs: zie aanbod

 

Aan bedrijven en organisaties:

 • Duur, aantal deelnemers en onderwerp: in overleg
 • Aanpak: modulaire methode Louise Schoon
 • Prijs: afhankelijk van het aantal deelnemers

 

2. Prijzen
De lessen voor kinderen tot 18 jaar zijn BTW-vrij, die voor volwassenen zijn incl. 21% BTW. Betaling dient uiterlijk voor aanvang van de les(-sen) of workshop plaats te vinden.

 

3. Annulering/afmelding
Bij afmeldingen op dezelfde dag voorafgaand aan de les/workshop wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.

*)    Bij deze methode worden de stapjes voor het maken van de tekening of het schilderij eén voor eén aangereikt

Bij annulering door Louise Schoon wordt het lesgeld terugbetaald, bij meerdere lessen naar evenredigheid.

4. Materialen
Lessen en workshops zijn inclusief  het gebruik van hoogwaardige materialen:

 • Grafietpotloden, Lyra
 • Kleurpotloden, Lyra (Farb-Riesen.Color-Giants; Super Ferby)
 • Kleurstiften, Stabilo
 • Ecoline, Talens
 • Oost-Indische inkt, Winston&Newton
 • Acryl inkt, Daler Rowney
 • Aquarelle krijt, Neocolor II Caran d’Ache
 • Softpastel, Koh-i-noor Toison d’or
 • Verf, Tri-art’s Solycryl
 • Eenvoudige penselen
 • Gum
 • Papier, Acryl, 360 gr.
 • Fixatief, spuitbus

 

Extra bij Workshops of teken-/schilderles volwassenen:

 • Verf, Acryl Lascaux Studio; Ara
 • Gesso
 • Lijmgel
 • Schilderdoek, 30×40 of 40×50 of 60×80
 • Vernis, spuitbus

 

5. Intellectuele rechten
Afbeeldingen van de tekeningen of schilderijen worden niet door Louise Schoon gebruikt dan na toestemming van de betrokken ouders resp. deelnemers aan de workshops.

 

B. Verkoop eigen werk Louise Schoon of werk in opdracht

1. Inhoud overeenkomst
Alle aankopen van eigen werk of opdrachten tot werk dienen wederzijds schriftelijk of per email te worden bevestigd, met vermelding van de overeengekomen prijs, de inhoud van de opdracht, het signeerrecht, de leveringstermijn en een aanbetaling van 25% van de overeengekomen prijs. Deze dient in dat geval tot zekerheidstelling van de opdracht en zal later verrekend worden bij de betaling op factuur.

2. Annulering
Indien naar het redelijkheidsoordeel van Louise Schoon de opdracht niet tot tevredenheid van de koper/ opdrachtgever is uitgevoerd zal de aanbetaling minus de kosten (zowel materiaal- als arbeidskosten), worden terugbetaald en vervalt in deze de opdracht en de verplichting tot levering.

Indien een koop-/opdrachtovereenkomst door de koper/ opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl Louise Schoon reeds in een gevorderd stadium is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/ of verbintenissen met derden, zal de koper/ opdrachtgever gehouden zijn de gehele som van alle kosten (materiaal- en arbeidskosten) die bij het tot stand komen van het kunstwerk betrokken zijn aan Louise Schoon te voldoen.

3. Levering
De aflevering en/of het transport van het kunstwerk ‘in opdracht’ wordt in onderling overleg zoveel mogelijk door Louise Schoon uitgevoerd. 

Er wordt een transportvergoeding in rekening gebracht bij levering buiten een straal van 50 kilometer van haar woonplaats. 

Bij levering door Louise Schoon is de koper/ opdrachtgever verplicht de schilderijen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en defecten direct kenbaar te maken. De koper krijgt bij beschadiging van het geleverde schilderij, na overlegging van het originele aankoopbewijs/factuur, een vervangend schilderij of er wordt een passende regeling getroffen. Bij eventuele annulering gelden de annulering-bepalingen.

Bij levering door derden is de koper/ opdrachtgever verplicht de schilderijen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en defecten binnen 3 werkdagen kenbaar te maken bij Louise Schoon. De koper krijgt bij beschadiging van het geleverde schilderij, na overlegging van originele aankoopbewijs/factuur een vervangend schilderij of er wordt een passende regeling getroffen. Bij eventuele annulering gelden de annulering-bepalingen onder punt 2.

Bij eigen transport is koper/ opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het aangekochte schilderij. Bij defecten/ beschadigingen aan het schilderij kunnen geen rechten ontleend worden.

4. Prijs en betaling
Genoemde prijzen zijn inclusief het gangbare BTW-tarief van 9%, dat voor schilderkunst van toepassing is.

Het aankoopbedrag (minus aanbetaling) wordt na facturering vóór de levering binnen 14 dagen per bank betaald of uiterlijk contant bij aflevering. De factuur is een bindende overeenkomst tussen Louise Schoon en de koper.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die ontstaan bij de invordering van het door koper/ opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de koper/ opdrachtgever.

 

C. Webshop

1. Privacy
Louise Schoon geeft geen persoonsgegevens aan derden zonder toestemming van de klant.

2. Prijzen
De prijzen zijn incl. 21% BTW en verzendkosten. Kennelijke vergissingen of fouten in de prijsstelling binden de ondernemer niet.

3. Levering
De levering van het Thuispakket, de kaarten en de posters vindt na ontvangst van de betaling plaats. Het Thuispakket wordt meteen na ontvangst van de betaling digitaal geleverd. Kaarten en posters worden in verband met de productietijd binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling geleverd.

4. Verzending
De goederen worden verstuurd op risico van de opdrachtgever. De aangegeven leveringstermijn is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk bij de opdracht anders overeengekomen. Vertraging van de levering geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5. Retourrecht
De opdrachtgever heeft het recht om een product  binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren. Om gebruik te maken van het recht dient de koper de retournering/herroeping bij Louise Schoon te melden via info@loiss.art. Hij/zij heeft na deze mededeling nogmaals 14 dagen om het product te retourneren met daarbij het te downloaden retour-/herroepingsformulier. De koper krijgt dan het volledige orderbedrag (inclusief verzendkosten) gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van diens huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – ook in de originele staat van verpakking aan Louise Schoon geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde ontvangen is onder bijvoeging van het volledig ingevulde retour-/herroepingsformulier.

Voor de retourzending geldt derhalve de volgende procedure:

 • meldt de retourzending vooraf aan bij info@loiss.art
 • download het retour-/herroepingsformulier
 • stuur het artikel tezamen met het ingevulde formulier in de originele verpakking voldoende gefrankeerd naar onderstaand adres
 • retourzendingen die zijn beschadigd worden niet gecrediteerd
 • na akkoordbevinding van de retourzending wordt binnen 14 dagen het aankoopbedrag teruggestort.


6. Copyright
Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopi­eerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder onze schriftelijke toestemming.

D. Overmacht
Indien Louise Schoon niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht), is zij niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Dit dient tijdig en gemotiveerd aan de koper/ opdrachtgever schriftelijk of per email bekend te worden gemaakt.

Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte van Louise Schoon die haar redelijkerwijs verhindert verder te werken aan het kunstwerk en die tot vertraging leidt, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.

E. Intellectueel eigendom
Louise behoudt zich de rechten voor van intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door haar geleverde producten. Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet 1912 is dit laatstgenoemde recht uitsluitend aan de kunstenaar – de maker van het kunstwerk – voorbehouden, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en schriftelijk anders met de Louise Schoon is overeengekomen.

F. Geschillen
Partijen zullen bij verschil van mening over de uitvoering van hun overeenkomst eerst een minnelijke oplossing nastreven, alvorens een beroep op mediation of de rechter te doen.